สศ.ถกหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศ. เปิดเผยว่า การจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของรัฐบาลเป็นเรื่อง ที่เหมาะสม เพราะมีการประสานความช่วยเหลือ จากทุกหน่วยงาน ซึ่งควรใช้เป็นต้นแบบในปีต่อๆ ไป

โดยล่าสุด ภายหลังจากร่วมประชุมกับ 17 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะกลางและระยะยาว ได้ข้อสรุปที่สำคัญร่วมกัน 4 แนวทาง ได้แก่ การศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำ ของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการให้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและ ภัยแล้งได้ ศึกษาและผลักดันโครงการที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ควรหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เพื่อระบายน้ำ จากภาคเหนือลงสู่ทะเลโดยเร็ว เพราะในช่วงที่น้ำหลาก มีปริมาณน้ำมากถึง 4,000 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ขณะที่แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ สามารถระบายน้ำได้เพียง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น โดย จะนำข้อสรุปที่ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และนำเสนอรัฐบาลต่อไป