โอลิมปิก 2020

กลต.ผ่านหลักการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพฐ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้อนุมัติหลักการ สำหรับกฎระเบียบเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure
Fund) เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน พิจารณาประกาศใช้ในการประชุมเดือน พ.ย. นี้ โดยการอนุมัติกฎระเบียบครั้งนี้ เป็นก้าวที่สำคัญที่จะเปิดให้มีการจัดตั้งกองทุน ที่จะรวบรวมเงินจากนักลงทุน เพื่อนำไปใช้ก่อสร้าง
และพัฒนากิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และจะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกู้ยืมของรัฐ รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทน และมีความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง