นายก จ่อเดินหน้าแก้ศก.นอกระบบใน2 สัปดาห์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าว ปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ของสถาบันพระปกเกล้า เรื่องคุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย โดยคาดหวังให้เกิดขึ้นจริง และการรัฐประหาร และความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมย้ำรัฐบาล มีหน้าที่ในผลักดันองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาสังคม และประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงสังคม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านระบบสวัสดิการ ขจัดระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การสร้างสังคมแห่งการยอมรับ
และเท่าเทียม เพื่อลดความขัดแย้ง ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางจะเข้าไปแก้ไขเศรษฐกิจนอกระบบ ในอีก 2 สัปดาห์ การเสริมสร้างอำนาจ และพลังภาคประชาชน ในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและประการสุดท้าย คือ การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ที่ทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ยึดมั่นหลักนิติรัฐนิติธรรม ไม่ให้เกิดปัญหา 2 มาตรฐาน สร้างค่านิยมประชาธิปไตย ยอมรับการคิดต่าง และสร้างค่านิยมปฏิเสธความรุนแรง โดยเฉพาะต้นต่อที่มาจากการสร้างความเกลียดชัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง