อินเดียผ่อนกฎออกวีซ่าให้ต่างชาติดึงลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางการอินเดีย ได้ออกระเบียบใหม่ เกี่ยวกับการขออนุญาตวีซ่า ให้กับการจ้างงานของบริษัทต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศอินเดีย มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน กว่า 600 ล้านคน จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้แรงงานจากประเทศไทย จึงควรศึกษารายละเอียดของระเบียบใหม่อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงาน อาทิ การกำหนดให้บริษัทต้องขออนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เป็นรายโครงการ แต่ละโครงการ ต้องมีแรงงานต่างชาติได้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ยกเว้น ธุรกิจพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม และต้องเป็นแรงงานช่างฝีมือคุณภาพนั้น โดยค่าจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว ต้องมากกว่า 25,000 สหรัฐต่อปี