คปภ.เผยรถยนต์แจ้งเคลมหลังน้ำท่วม666คัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยตัวเลขความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 มีรายงานของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนทั้งสิ้น
40 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของการทำประกันชีวิต สำหรับการประกันวินาศภัย ได้รับรายงานว่า มีจำนวนรถยนต์ที่ทำประกันภัย ประเภท 1 เป็นจำนวน 443,182 กรมธรรม์ รวมมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น
200.476 ล้านบาท

ขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้น จำนวน 666 คัน คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 49.56 ล้านบาท โดยบริษัทที่รับประกันภัยสูงสุด คือ บริษัท วิริยะประกันภัย รองลงมา คือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย และบริษัท กรุงเทพประกันภัย ตามลำดับ ซึ่งคาดว่า หลังจากน้ำลดแล้วจะได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก