โพล48.3ไม่เชื่อวิกฤตน้ำท่วมสร้างปรองดอง

โพล48.3ไม่เชื่อวิกฤตน้ำท่วมสร้างปรองดอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยสำรวจจากครัวเรือน ในหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย จำนวน 504 ครัวเรือน โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์น้ำท่วมนั้น 40.16 % อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ทั่วถึง ขณะที่ 57.54 % กังวลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และนมสำหรับเด็ก จะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 54.02 % เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเตรียมพร้อมดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับความปรอดงดอง หลังสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น ประชาชน 48.31 % ไม่เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยน ให้เกิดความปรองดองในชาติได้ ขณะที่ 63.26 % คาดหวังให้นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุด โดยความต้องการขณะนี้นั้น 60.09 % ต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำ เสื้อผ้า ไฟฉาย และ 28.83 % ระบุว่า ความช่วยเหลือขณะนี้ มาจากส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น