ครม.ทราบข้อสรุปส่งคนงานรัฐต่อรัฐอิสราเอล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อตกลงผลการเจรจา ร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลอิสราเอล เกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทย ไปทำงานในประเทศอิสราเอล ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายแรงงานไทย ที่เดินทางเข้าไปยังอิสราเอล โดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเอกชน ที่เรียกค่านายหน้า จากแรงงานสูงถึง 193,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ให้เหลือเพียง 28,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง เท่านั้น ซึ่งแรงงานไทย สามารถติดต่อกับกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้โดยตรง นายวัชระ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนไทยพม่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ให้เป็นไปอย่าง บูรณาการและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังอนุมัติ ยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เรือเดินทางในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และอนุมัติเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกันชีวิต แบบบำนาญ เป็น 3 แสน

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติการยกเว้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล สำหรับเรือ ที่เดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จากปัจจุบัน ที่จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ 34 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจปิโตรเลียม รวมไปถึงธุรกิจต่อเนื่อง โดยทางกรมสรรพสามิต ได้รายงานว่า จากการยกเว้นภาษีดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ เพียง 109 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติหน่วยงานสนับสนุนการออม ในรูปแบบประกันชีวิต โดยเพิ่มวงเงินในการหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต แบบบำนาญ จาก 100,000 -300,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมของผู้เกษียณอายุ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นตัวเลขการออม ของประเทศให้มากขึ้นด้วย

ครม.อนุมัติ ตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินในอาเซียน จำนวน 15,000 ตัน พร้อมอนุมัติ กฟน. กู้เงินจ่ายค่าไฟจากมาตรการลดค่าครองชีพ

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่าที่ประชุมได้มีการอนุมัติการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินในอาเซียน โดยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรองข้าว จำนวน 15,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้วงเงิน ในการจัดตั้ง 29,500 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี ทางด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติการกู้เงินในประเทศของ การไฟฟ้านครหลวง ตามค่าไฟที่เกิดขึ้นจริง จากมาตรการการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาการชดเชยรายได้ให้ถูกต้องและตรงกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้