ผลสำรวจธุรกิจปิโตรฯขึ้นเงินเดือนสูงปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดเผยรายงานการสำรวจ ค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2553 / ปี 2554 ที่มีการสำรวจสถานประกอบการ 302 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 26 กลุ่มทั่วประเทศพบว่า ภาพรวมนโยบายการจ้างและสวัสดิการทุกสถานประกอบการ ยึดตามกฎหมาย และหลายแห่ง จัดสวัสดิการเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด กับพนักงาน อาทิ ชุดทำงานคิดเป็นร้อยละ 86.75 เงินช่วยเหลือญาติ ที่เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 83.11 โดยเฉลี่ยในปี 2552 มีการจ่ายโบนัสในอัตรา 2.3 เดือน ค่าเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือน อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 5.05 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนสูงสุด คือกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงานทดแทน ส่วนกลุ่มที่มีการจ่ายอัตราเงินเดือนต่ำสุด คือกลุ่มเคมี โดยอัตราเงินเดือนจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา เป็นหลัก

ทั้งนี้พบว่า กลุ่มลูกจ้างที่มีกลุ่มเข้าออกงานสูงสุดคือ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออกจากงานด้วยเหตุผลส่วนตัว