เอแบคโพลคนหนุนปฏิรูปศก.สร้างอาชีพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิกา เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ผลสำรวจเรื่อง ปฏิรูปประเทศไทยในสายตาประชาชน โดยทำการศึกษากลุ่มประชาชน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล จำนวน 1,502 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.9 ยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย ร้อยละ 75.3 ไม่เชื่อมั่นว่าการปฏิรูปจะทำให้ประเทศกลับสู่ความสงบ โดยประชาชชน ร้อยละ 93.1 เห็นว่า รัฐบาลควรเร่งปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับแรก รองลงมา ร้อยละ 92.5 เห็นว่า ควรปฏิรูปเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ

นอกจากนี้ ประชาชน ยังเสนอแนะว่า การปฏิรูปประเทศไทย ควรมีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ปรับค่าครองชีพ และลดความยากจน