ตลาดทุนไทยจ่อยกระดับสู่ตลาดเกิดใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ฟุตซี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดทำดัชนีระดับสากล ได้แจ้งให้ทราบว่า ตลาดทุนไทย ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายที่จะได้รับการปรับอันดับ จากกลุ่มตลาดเกิดใหม่กำลังพัฒนา เป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ ดังนั้นการเข้ามาอยู่ในตลาดเกิดใหม่กำลังพัฒนาในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ สะท้อนให้เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนไทย ซึ่งจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับความเชื่อถือจากผู้ลงทุน ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีโอกาสได้รับการจัดสรรเงินลงทุนจากกองทุนต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่า การปรับอันดับดังกล่าว เป็นผลมาจากโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล การให้บริการหลังซึ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ฟุตซี่ กรุ๊ป ได้แบ่งกลุ่มตลาดทุน ออกเป็น 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว กลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ กลุ่มตลาดเกิดใหม่กำลังพัฒนา และกลุ่มตลาดด้อยพัฒนา โดยจะมีการพิจารณาปรับอันดับตลาดทุน และประกาศผลปีละครั้ง ในเดือนกันยายน ของทุกปี