เอแบคโพล ชี้ คนค้านคงพ.ร.ก.ในกทม.

เอแบคโพล ชี้ คนค้านคงพ.ร.ก.ในกทม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็น ประชาชน เรื่องประเมินผลดีผลเสีย จากการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในสายตาประชาชน โดยตัวอย่างศึกษาเป็นประชาชนคอการเมืองในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 53.2 มองว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้ ชาวต่างชาติ ไม่กล้าเดินทางมาประเทศไทย รองลงมา 49.9 คิดว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อประเทศ และ 44.2 เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ทำให้ประเทศไทย ไม่เป็นประชาธิปไตย และ 43.8 เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐฉวยโอกาสนี้ ใช้อำนาจเกินขอบเขต และมีการทุจริตคอรัปชั่น เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น และ 38.4 เห็นว่า ยิ่งทำให้ประเทศเกิดความแตกแยก ทั้งนี้ 32.0 มองว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินนั้น ทำให้นักธุรกิจต่างชาติ มั่นใจว่า รัฐบาล สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และ ร้อยละ 22.9 คิดว่า พ.ร.ก ฉุกเฉิน ทำให้ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมโดยภาพรวมลดลง ส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการใช้
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พบว่า ประชาชน69.5 % เจ้หน้าที่ประจำจุดปฏิบัติหน้าที่ได้ดี 38.4 เห็นว่า ช่วยลดปัญหาการปิดถนนของกลุ่มผู้ชุมุนม ส่วน 33.1% เห็นว่าการบังคับใช้นั้น รู้สึกว่าถูกปิดบังข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นี้ ประชาชน 43.7% ควรบังคับใช้ต่อไป ส่วน 56.3 % ไม่เห็นด้วยที่จะบังคับใช้ส่วนระยะเวลาที่บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 65.7 % เห็นว่า การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่เกิน 1 เดือน