คลังเผยยอดเก็บรายได้10ด.แรกเกินเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ในช่วง 10 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,359,387 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 21.1 โดยเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีจากการบริโภค และการนำเข้าได้เพิ่มขึ้นมาก

รวมทั้ง ได้รับรายได้จากการ ยึดทรัพย์ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จำนวน 49,016 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,481,591 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 122,204 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 53,178 ล้านบาท (สาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังสุทธิ) ส่งผลให้ขาดดุลเงินสดรวม 175,382 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 232,575 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้เกินดุลทั้งสิ้น 57,193 ล้านบาท โดยมีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 จำนวน 351,029 ล้านบาท