ผู้บริหารบางจากมั่นใจสภาโหวตผ่านพรบ.งบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชน เห็นว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ประจำปี 2554 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ประเด็นสำคัญ อยู่ที่จะทำอย่างไรให้งบประมาณที่ออกมา มีการใช้จ่ายจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ของวงเงินงบประมาณ หรือ ดูแลไม่ให้เกิดการ
รั่วไหล มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม มั่นใจว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะ รัฐบาล มีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้ว แต่ควรเร่งรัดให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้โดยเร็ว