สินค้าเกษตรแห่ขึ้นราคาช่วงต้นเดือนนี้

สินค้าเกษตรแห่ขึ้นราคาช่วงต้นเดือนนี้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯเผยสินค้าเกษตรหลายรายการปรับราคาสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้ เหตุผลผลิตออกสูตลาดน้อย ส่วนข้าวนาปรังราคาต่ำเพราะคุณภาพไม่ดี โรงสีชะลอซื้อ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตที่ไร่นาได้ในราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมังคุด เพราะมันสำปะหลังมีผลผลิตลดลงและออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส่วนยางพารามีราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตต่ำเพราะฝนตกชุก และราคายังเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันดิบและราคายางพาราตลาดโลกอีกด้วย มังคุดที่ราคาปรับสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ปลายเดือนนี้ผลผลิตจะมีการออกสู่ตลาดมากขึ้นอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน พบว่าข้าวนาปรัง ทุเรียน เงาะ ลำไย ลองกอง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ต่างมีการปรับราคาลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ออกสู่ตลาดน้อยลง แต่คุณภาพข้าวไม่ค่อยดี และโรงสีได้ชะลอการรับซื้อ สาเหตุหลักคือภัยแล้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่วนผลไม้มีผลผลิตมากขึ้นทำให้มีราคาลดลง รวมถึงสภาพอากาศที่เย็นลงส่งผลให้ผลผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ออกสู่ตลาดมากขึ้นส่วนและถูกปรับราคาลดลงเช่นกัน

ทั้งนี้คาดว่า ภาพรวมสินค้าออกสู่ตลาดปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ ได้แก่ ลำไย 167,946 ตัน ทุเรียน 98,264 ตัน เงาะ 35,109 ตัน มังคุด 52,854 ตัน ลองกอง 34,572 ตัน และข้าวนาปรัง 777,632 ตัน