ครม.เห็นด้วยต้องปรับกลไกคัดเลือกราชการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในการปรับปรุงกลไกการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกระดับกระทรวง ที่ส่วนใหญ่มาจาก อ.ก.พ.กระทรวง มาเป็นระบบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสรรหาผู้ทรง คุณวุฒิเลือกคณะกรรมการสรรหาจะต้องมีลักษณะพิเศษ คือยึดประโยชน์ชาติและมีความเป็นอิสระมีศักดิ์ศรี

ด้านนายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นร่าง ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่า ขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของ อันดับด้วย