ครม.อนุมัติตั้งทูตครอบ คลุมมอนเตเนโกร

ครม.อนุมัติตั้งทูตครอบ คลุมมอนเตเนโกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ สถานเอกอัครราชทูตกรุงบูดาเปสต์ ในฮังการี มีเขตอาณาครอบคลุม มอนเตเนโกร ด้วย รวมถึงให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งมอนเตเนโกร ด้วย

นาย ศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมอนุมัติตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมอนเตเนโกร และให้เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฮังการี ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐมอนเตเนโกร อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ด้าน น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมอนุมัติตามที่ กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญระดับ 11 และระดับ10 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ พ้นจากตำแหน่ง นักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 11 ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นายพูลพันธ์ ไกรเสริม พ้นจากตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ และให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

นายกระมล โอฬาระวัต พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ และ นางศิริลักษณ์ สักกวัตร ตำแหน่งนักบริหาร 9 ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงทพมหานคร เลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร