นายกยันไทยมีการตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของรัฐในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยผ่านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปัจจุบันมีความตื่นตัวในประเด็นเรื่องของ สิทธิมนุษยชนทั้งสิทธิของร่างกาย และสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทย มีการพัฒนามาตามลำดับ เห็นได้ชัดจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 พร้อมมองว่า ปัญหาที่ท้าทายในเรื่องสิทธิมนุษยชน มากที่สุด คือ ปัญหาสภาพความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งปฏิรูปและปรองดองให้เร็วที่สุด โดยทุกหน่วยงานจะต้องประสานงานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ขณะที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้มีการประกาศใช้แล้ว โดยมีสาระสำคัญในการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับขั้นตอนของการจัดทำแผน เริ่มตั้งแต่ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมจัดทำแผน จากระดับพื้นที่พัฒนาเป็นแผนในระดับประเทศ และเป็นกรอบแนวคิดให้การจัดทำแผน เริ่มจากระดับล่างขึ้นบน ซึ่งแผนฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรเครือข่าย ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน