SCBนำร่องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากมีผลวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.1-0.55 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับเดิม
โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยการปรับดอกเบี้ยของธนาคารครั้งนี้เป็นการปรับดอกเบี้ยด้านเงินฝากเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนสำหรับบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.65 เป็นร้อยละ
0.75 เงินฝากประจำ 6 เดือนจากร้อยละ 0.65 เป็นร้อยละ 0.90 เงินฝากประจำ 12 เดือนที่มียอดเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.65 เป็นร้อยละ 1 ส่วนเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.20 เงินฝากประจำ 24 เดือน จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เงินฝากประจำ 36 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับนิติบุคคล ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.50 เป็น ร้อยละ 0.60 ฝากประจำ 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.75 เงินฝากประจำ 12 เดือนประเภทต่ำกว่า 5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.85 ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปร้อยละ 1.05 ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.50 เงินฝากประจำ 36 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75