หมอประเวศรับแก้เหลื่อมล้ำในสังคมยาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มี น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธาน ได้ประชุมนัดแรก เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญระหว่างการทำงาน โดยได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมนานกว่า 5 ช.ม. ทั้งนี้ น.พ.ประเวศ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการ คือ การดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากปัญหามาจากโครงสร้างต่างๆ ที่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ โครงสร้างทางกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยาก
ที่สุด ทั้งนี้เบื้องต้นจะมีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเครือข่ายต่างๆ ในสังคม เพื่อนำมาประมวลผลภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีการนำมาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางปฏิรูปต่อรัฐบาล ซึ่งเห็นว่า กระบวน
การจะสำเร็จได้ต้องให้สังคมเข้ามาเป็นเจ้าของในการปฏิรูป ลำพังคณะกรรมการและรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ และหากไม่สำเร็จ บ้านเมืองก็จะวิกฤติต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานประมาณ 5 - 6 เดือน โดยได้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 19 ก.ค.นี้