4หน่วยงานรัฐร่วมผลักดันผู้ส่งออกไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้แทนการค้าไทย ได้ลงนามร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME BANK ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM
BANK และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีการสนับสนุนการลงทุนผู้ประกอบการไทย ในประเทศและต่างประเทศ เป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้ลงทุนด้านการค้า รองรับการขยายตัวการเติบโตของธุรกิจ
ด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีโครงการนำร่อง ด้วยกัน 9 โครงการ อาทิ ศูนย์ซ่อมรถและอะไหล่ โครงการไทยทาวน์ ร้านอาหารไทย การจ้างมารีน่า ศูนย์กระจายอาหาร เป็นต้น ส่วนทาง SME BANK นั้น มองโครง
การเกี่ยวกับอาหาร น่าจะเป็นเป้าหมายหลัก เพราะไทยถือเป็นครัวของโลกสามารถส่งออกสินค้าประเภทอาหาร ได้อันดับ 2 ของโลก คือ สนับสนุนวงเงินกู้สูงสุดได้ถึง 40 ล้านบาท ในขณะที่ EXIM BANK จะสนับสนุนด้านการคุ้ม
ครองความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ที่จะทำให้ธุรกิจในต่างประเทศ ในปีนี้ตั้งเป้าที่ 7 พันล้านบาท ยอดคุ้มครอง 1 แสนล้านบาท พร้อมกันนั้นมองว่า ตลาดที่ผู้ประกอบการไทย น่าจะไปลงทุน คือ อาเซียน+6 ที่มีการเปิดเสรีทางการค้าไม่นาน สามารถเปิดตลาดให้นักลงทุนไทยจะแสดงศักยภาพได้