คลังจ่อขึ้นภาษีVAT-นิติบุคคล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับรายจ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานะการคลัง หลัง รัฐบาลเน้นนโยบายรัฐสวัสดิการ โดยเร่งปรับโครงสร้างภาษี ที่ยังจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งกำหนดอัตราการจัดเก็บแบบก้าวหน้า ซึ่งพบว่า สิทธิการลดหย่อนต่าง ๆ ที่รัฐเสนอให้ถูกบิดเบือน โดยผู้มีรายได้สูง กลับได้ลดหย่อน และมีผลทำให้เสียภาษีน้อยกว่าผู้มีรายได้น้อย จึงอาจ
คงค่าลดหย่อนบางส่วนไว้

ขณะเดียวกัน ยังจะพิจารณาเพิ่มรายได้ จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จากปัจจุบันที่เก็บในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งหากปรับขึ้นอีกร้อยละ 1 ภาครัฐ จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น 5 หมื่นล้านบาท โดยยกเลิกการลดหย่อน หรือ เพิ่มแวต หรือไม่นั้นถือเป็นนโยบายรัฐบาล หรือ ฝ่ายการเมือง