สศช.แนะเร่งพัฒนาการบริหารภาครัฐดันศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า การวัดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ จะต้องวิเคราะห์สัดส่วนของปัจจัยภายใน ซึ่งจะต้องมีความเข้มแข็งด้วย 3 ปัจจัย หากไม่สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ จีดีพี จะไม่ยั่งยืน ประกอบด้วย การลงทุนของภาคเอกชน การส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ โดย นายอำพล ยังกล่าวอีกว่า ประเทศไทย ยังคงต้องมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังและป้องกัน หากต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย สัดส่วนการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างทางสังคมที่มีความเปราะบาง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยแนวทางในการแก้ไข จะต้องยึดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ ภาคการเกษตร สามารถเป็นอาชีพได้ และพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างค่านิยมที่เข้มแข็ง และใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ