ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคมิ.ย.เพิ่มแตะ77.1

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคมิ.ย.เพิ่มแตะ77.1
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2553 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ระดับ 77.1 เป็นผลมาจากประชาชนมีความมั่นใจในแผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 เป็น 5.5 ประกอบกับ การคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและการส่งออกของประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 69.1 โอกาสในการหางานทำ อยู่ที่ระดับ 68.2 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 93.8

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและภัยแล้ง ที่อาจรุนแรงมากขึ้น