ครม.เห็นชอบตั้ง8กก.ตรวจสอบชุดคณิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบ แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ นายคณิต ณ นคร แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. จำนวนทั้งหมด 8 คน โดยไม่ต้องให้ ครม.เห็นชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พลเพชร นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายสมชาย หอมลออ นายเดชา สังขวรรณ นางจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย นายมานิตย์ สุขสมจิตร รศ.น.พ.รณชัย คงสกนธ์ และนายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการทำงาน 2 ปี พร้อมกับให้แถลงผลการสอบสวนต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบในทุก 6 เดือน