สรรพสามิตลดขั้นตอนภาษีแก้วเลดคริสตัล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้ว เลดคริสตัล และแก้วคริสตัล อื่น ๆ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า หรือ สิ่งของอื่น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเครื่องประดับ และแฟชั่นมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ยกเลิกการวางหนังสือสัญญาค้ำประกันค่าภาษีสรรพสามิต ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจำนวนและปริมาณก่อนการตรวจปล่อยของเจ้าพนักงานศุลกากรขาเข้า หรือ ก่อนนำเข้าเก็บในโรงอุตสาหกรรม หรือ ก่อนส่งไปยังอุตสาหกรรมที่ใช้แก้วเลดคริสตัลเป็นวัตถุดิบตั้งอยู่ ไม่ต้องยื่นสูตรและกรรมวิธีในการผลิตสินค้า วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่จำเป็นต้องผลิตและส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 1 ปี กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศกรมสรรพสามิตเพิ่มเติม

จากการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสมิตดังกล่าว กรมสรรพสามิตเชื่อว่าจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนศักยภาพทางด้านการแข่งขันกับสินค้าเครื่องประดับสำเร็จรูปที่นำเข้า และช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจด้านการส่งออกเครื่องประดับ ซึ่งกรมสรรพสามิตคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกเกิน 6,000 ล้านบาทต่อปี