SCB ตั้งผู้บริหารใหม่ รับ แบงก์แข่งสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีการแข่งขันสูง ทั้งจากสถาบันการเงินภายในประเทศ และต่างประเทศ องค์กรจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ สำหรับ ธนาคารมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีนักบริหารมืออาชีพเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยธนาคารได้แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ 4 ราย เพื่อรองรับการแข่งขัน ประกอบด้วย นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 4 ดูแลงานด้านการขยายตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่


นายโสภณ อัศวานุชิต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Corporate Finance กลุ่ม GMTS ดูแลงานด้านวาณิชธนกิจ, นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงาน CRM ดูแลงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และ electronic channel และนางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ วิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ดูแลกระบวนการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสร้างฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ รวมทั้ง วิเคราะห์โครงสร้าง ของ Portfolio