โพล ชี้ คนใต้พอใจรัฐบาลอภิสิทธิ์ ปานกลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ม.หาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐบาล อภิสิทธิ์ ในรอบ 18 เดือน จาก 1,299 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 23-26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนชาวใต้มีความพึงพอใจ ในการบริหารงานโดยภาพรวมรัฐบาล อภิสิทธิ์ ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 6.75 จากคะแนนเต็ม 10 โดยชาวใต้ระบุว่า การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการบริหารงานที่มีสำเร็จสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการ ให้รัฐบาลเร่งแก้มากที่สุด ร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ ความสมานฉันท์ของคนในสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ขณะที่ ร้อยละ 84 ต้องการเห็นการปฏิรูปทางการเมือง และประชาธิปไตย มีเพียงร้อยละ 16 ที่ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ประชาชนชาวใต้เห็นว่า การสมานฉันท์ หรือ ปรองดอง ของประชาชนในชาติ ควรดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำผิดต่อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันตามแผนปรองดองรัฐบาล ส่วนร้อยละ 92.3 เห็นว่า รัฐบาลควรแก้ปัญหา ในกรณีดาวเทียมไทยคม โดยการซื้อดาวเทียมไทยคมคืนจากเทมาเส็ก รองลงมา คือ การยึดสัมปทานคืนจากเทมาเส็ก และรอให้หมดสัญญาดาวเทียม นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 54.4 เชื่อว่าการขึ้นเงินเดือน 5 % ให้แก่ข้าราชการจะนำไปสู่การเลือกตั้งในครั้งหน้า