พณ.จัดมหกรรมข้าวภาคเหนือช่วยชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะจัดงานมหกรรมข้าวภาคเหนือครั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย การส่งออกข้าว และการหาตลาดต่างประเทศ เพื่อระบายผลผลิตข้าว ลดผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ปัจจุบันยังขาดเสถียรภาพในด้านราคา โดยฤดูกาลผลิตปีนี้ 17 จังหวัดภาคเหนือ จะมีผลผลิตอยู่ที่ 9,400,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณผลผลิตข้าวทั้งประเทศ

ดังนั้นภาคเหนือจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีท่าข้าวกำนันทรง เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการพัฒนาท่าข้าวกำนันทรง ให้เป็นศูนย์ส่งออกข้าวเบ็ดเสร็จ คือ มีระบบตรวจสอบคุณภาพข้าว มีศุลกากรและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงกับพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยงานมหกรรมข้าวภาคเหนือ จะจัดที่บริเวณท่าข้าวกำนันทรง จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค.นี้