สมบัตินัดกก.แก้รธน.ถก3วาระสำคัญวันนี้

สมบัตินัดกก.แก้รธน.ถก3วาระสำคัญวันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ในวันนี้เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมนัดแรกของ คณะกรรมการฯ โดยวางกรอบในการประชุมหารือในอำนาจหน้าที่ไว้ 3 ข้อ คือ 1. การพิจารณาแนวทางแก้ไข รธน. ตามข้อเสนอคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้ง 6 ประเด็น 2.การสร้างความเข้มแข็งของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ 3.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างกว้างขวาง คาดว่า ในที่ประชุม น่าจะมีการประชุมหารือว่าแต่ละข้อ และน่าจะมีการสรุปว่า จะฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างไร

อย่างไรก็ตาม นายสมบัติ กล่าวอีกว่า ในวันนี้ อาจจะมี กรรมการ 1 ใน 18 ท่านที่เป็นกรรมการ ไม่มาร่วมประชุม คือ นายประสาท สืบค้า ยังไม่กลับจากต่างประเทศ ส่วนท่านอื่นนั้น น่าจะมีร่วมประชุมกันครบ