การค้าชายแดนไทย-มาเลย์เพิ่ม1ล้านล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนในพื้นที่นั้น เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของทั้ง 5 จังหวัดได้ โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท โดยได้มีการตั้งเป้าหมาย ภายในปี 2555 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูลนั้น จะเป็นประโยชน์หลังการก้าวสู่
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และสามารถผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าสากลได้