ผู้ค้าจตุจักรยอมจ่ายเงินค้างค่าเช่าแผง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรุณ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการตลาดนัดจตุจักร ประกอบด้วย การปรับอัตราค่าเช่าพื้นที่เพิ่ม
และส่วนที่มีการค้างชำระเดิมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเจรจาตั้งแต่ วันที่ 2 ม.ค. 2544 - 1 ม.ค. 2554 แบ่งเป็นค่าเช่าค้างจ่ายจาก วันที่ 2 ม.ค. 2544 - 1 ม.ค. 2551 ในอัตรา 64 บาทต่อตารางเมตร เป็นเงิน 24,688,832 บาท ค่าเช่าค้าง
จ่ายจาก วันที่ 2 ม.ค. 2551 - 1 ม.ค. 2554 ในอัตรา 191.41 บาทต่อตารางเมตร เป็นเงิน 59,233,888 บาท และค่าเช่าค้างจ่ายของกองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร จากวันที่ 2 ม.ค. 2552 - 1 ม.ค. 2554 เป็นเงิน 500,182 บาท รวม
เป็นเงิน 84,422,902 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องชำระภายในวันที่ 2 ก.ค. 2553 นั้น

กองอำนวยการตลาดนัด ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร 18 โครงการ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมาเสนอให้ผู้ค้าฯ ชำระค่าธรรมเนียมแผงค้าละ 8,100 บาท หากคิดจากระยะเวลากว่า 7 ปี ที่มีการเจรจากัน ตกเพียงเดือนละ 96.50 บาท หรือ 24 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งตัวแทนผู้ค้าฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับชำระหนี้ ค้างชำระตามที่กองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร เสนอ ทั้งนี้ กองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร ขอให้ผู้ค้าชำระค่าธรรมเนียมแผงค้าให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 30 มิ.ย. นี้ ซึ่งเมื่อผู้ค้าชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวครบถ้วน กองอำนวยการตลาดนัดจตุจักรจะนำเงินส่ง
มอบแก่ ร.ฟ.ท. ทันที และเริ่มกระบวนการเจรจาต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ ตลาดนัดจตุจักรรอบใหม่กับ ร.ฟ.ท. เพื่อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับค่าเช่าแผงค้าปี 2553 ที่มีการชำระเป็นรายเดือนนั้นยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในปี2554 - 2555 จะมีการปรับเพิ่มตามที่ได้ตกลงกับ ร.ฟ.ท. ต่อไป