นายกฯประชุมหน.ส่วนราชการปลัดกระทรวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวง โดยมีการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์เกี่ยวกับการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เร่งด่วน พร้อมกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่อที่ประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการประสานงานระหว่างกระทรวง การติดตามงานเร่งด่วนตลอดจนเร่งรัดการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและสำเร็จไปด้วยดี พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงและประสานความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ การทดสอบวัสดุผสมอาหาร และรถนั่งเคลื่อนที่เอนกประสงค์