ยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเดือนพ.ค.พุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต มียอดจัดเก็บรายได้จากภาษี รวม 30,488.86 ล้านบาท สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,935.54 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.82 และสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 5,806.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.53

สำหรับ รายได้ 5 อันดับแรก ที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสูงสุดในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11,939.30 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 3,189.75 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 36.46 รองลงมา คือ ภาษีรถยนต์ มียอดจัดเก็บ 5,248.68 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 1,733.57 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 49.32 ภาษีเบียร์ มียอดจัดเก็บ 4,204.67 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.23 ภาษียาสูบ 4,160.03 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 828.51 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.87 และภาษีสุรา มียอดจัดเก็บ 3,202.63 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 17.23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.54