ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ เสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพิ่มเติม จำนวน 10 คน อาทิ นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายอํานวย ปะติเส นายนิพนธ์ พัวพงศกร นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ฯลฯ เป็นกรรมการและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการข้าว และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้แทนเป็นกรรมการ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเงิน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายชีวเวช เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายขภัธ นิมมานเหมินท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิ.ย.53 เป็นต้นไปนอกจากนี้ นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การมอบอำนาจการบังคับบัญชา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ จิตะสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ และอยู่ในการบังคับบัญชาของนายกฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติ
เห็นชอบร่างปฎิญญาของรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 9 ตามการเสนอของกระทรวงพลังงาน โดยให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับรองร่างปฎิญญา ร่วมซึ่งมีเนื้อหาในการก้าวสู่ความมั่นคง ด้านพลังงานและการแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงาน ร่วมกันของประเทศสมาชิกเอเปก โดยร่างปฎิญญาดังกล่าว ไม่ผูกพันธ์ทางกฎหมาย จึงไม่จำเป็น
ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา