ททท.ทุ่ม180ล.ทำแผนแม่บทท่องเที่ยวระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรียมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ปี 2553-2557 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจนำไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจดำเนินงาน หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท

โดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนของแผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด 2.การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาฐานข้อมูล 3.การพัฒนาระบบไอที เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล 4.การพัฒนาบุคลกรเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 5.การกำหนดช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 6.การประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล และ 7.การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด