โปรดเกล้าฯยศพ.ต.อ.สมเพียร-ด.ต.โสภณ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา เป็น พลตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553
2. ดาบตำรวจโสภณ อินทรบวร เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2553
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี