สั่งบี้ติดทวงหนี้นักเรียน

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ได้มอบ นโยบายในการบริหารงานให้ กยศ. ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ด้วยการให้เน้นการบริหารด้านการชำระหนี้คืนของนักศึกษาด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาและ กยศ. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมของ กยศ. และเพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องจะได้มีเงินกู้ยืมต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบเทค โนโลยีในการติดตามนักศึกษาที่จบและมีงานทำแล้ว เพื่อติดตามการชำระหนี้ได้สะดวกมากขึ้น โดยมอบหมายให้นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. ไปศึกษาแนวทางในการติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่และธนาคารที่จัดทำบัญชีเงินเดือนสำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ เพื่อจะได้หักเงินเดือนชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดและเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหนี้เพื่อไม่มีปัญหากับสถานะ กยศ. เนื่องจากไม่ต้องการใช้แนวทางในการฟ้องร้องนักศึกษา ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้แนวทางดังกล่าวกับนักศึกษาจบใหม่แล้วเข้ามาเป็นข้าราชการ เพราะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

สำหรับสัดส่วนการหักหนี้นั้นจะให้กยศ. ศึกษาให้เหมาะสม และไม่กระทบต่อการดำรงชีพของผู้กู้ยืม นอกจากการให้บริการทางการเงินผ่านธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย (ธอท.).

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด