กรมการค้าภายในประกาศราคาข้าวประจำ15มี.ค.

กรมการค้าภายในประกาศราคาข้าวประจำ15มี.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2553 ดังนี้ รอบที่ 1 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,919 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,204 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,519 บาท ไม่ต้องชดเชย ส่วน รอบที่ 2 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,919 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,204 บาท อัตราชดเชยตันละ 796 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,519 บาท ไม่ต้องชดเชย

นอกจากนี้ ยังแจ้งจุดการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวผ่านโรงสี ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2553 มีจำนวน 17 จังหวัด 66 จุด โดยขอให้เกษตรกรชาวนานำผลผลิตไปขายได้ในราคาที่เป็นธรรมในช่วงที่ข้าวนาปรังออกสู่ตลาด โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและจัดตลาดนัดข้าวเปลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ