รณรงค์เกษตรกรภาคเหนือลดโลกร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโรคร้อน ที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ซึ่งเกิดจากการเผาตอซังข้าว เศษวัสดุการเกษตร เผาหญ้า ตลอดจนการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บของป่าของเกษตรกร ซึ่งส่งผลให้พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะพื้นที่เข้าขั้นวิกฤตใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และพะเยา ที่ประสบปัญหา เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองที่มีอัตราการเพิ่มสูงกว่ามาตรฐานเกือบเท่าตัว ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงหาแนวทางควบคุมการเผาในลักษณะดังกล่าว ด้วยการรณรงค์ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยแจ้งเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลจำนวนจุดความร้อน

นอกจากนี้ ยังได้สาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรจากเครื่องจักรทดแทนการเผาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ให้บริการไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย ตอซังข้าวโพด ควบคู่กับการใช้สารอินทรีย์ เพื่อเร่งย่อยสลายตอซังข้าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาการเผาในไร่นา จำนวน 1,250 แห่งในพื้นที่ 29 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 440,000 ไร่ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันและลดภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลงได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด