มติวุฒิฯไม่ถอด ''สมชาย''

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่ถอด ''สมชาย วงศ์สวัสดิ์'' ด้วยคะแนนเสียง 76 ต่อ 49 งดออกเสียง 6 บัตรเสีย 3

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด