ม็อบสมาพันธ์แรงงาน สลายแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สรส. ได้ร่วมชุมนุมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันสตรีสากล ได้เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 ว่า ด้วยสิทธิ และเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วย สิทธิในการเจรจาต่อรอง ขณะนี้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจได้สลายการชุมนุมที่บริเวณใกล้กับประตู 4 ทำเนียบรัฐบาลแล้ว รวมระยะเวลาทั้งสิ่นกว่า 2 ช.ม. โดยก่อนที่จะสลายตัวทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันขับร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา เพื่อเป็นกำลังใจให้แรงงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นผู้หญิง