ยื่นหนังสือค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย กล่าว ในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น ด้านพัฒนากำลังการผลิตสินค้าของประเทศไทย
พ.ศ.2553-2573 หรือ พีดีพี 2010 ว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศไทย และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อจะไม่ให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน และไม่เห็นชอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุดวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างแผน พีดีพี 2010 กรณีการใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีฐานทางเลือกสามกรณีไปแล้ว ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะนำความเห็นของข้อเสนอแนะจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ประกอบการจัดทำแผน พีดีพี 2010 อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน กำลังเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานเห็นชอบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น มีประชาชนเพื่อต่อต้านการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านร่างแผน พีดีพี 2010 ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด