นายกฯเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา ในงานสมัชชาขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องก็เป็นรูปธรรมแล้ว แต่บางเรื่องก็ยังไม่สำเร็จ ซึ่งจะผลักดันต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เช่น โอกาสในการศึกษา การเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ การขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านกองทุนช่วยเหลือ ทั้งในรูปแบบของ กยศ. และ กรอ. รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดด้อยที่ต้องเร่งพัฒนา สร้างความร่วมมือสถาบันการศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวข้องให้หลากหลายมากขึ้น สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อได้ทุกรูปแบบ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผลิตบุคลากรให้ตรงกับวิชาชีพที่ตลาดต้องการ

สำหรับแผนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 รัฐบาลได้ต่อยอดแนวทางการดำเนินงาน 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ซึ่งต้องรักษาความเป็นไทยและเท่าทันสถานการณ์โลก 2.พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความพร้อมมากขึ้น 3.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และศูนย์การศึกษา และ 4.พัฒนาการบริหารจัดการ และกระจายอำนาจ ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้คณะกรรมการกำกับดูแล 2 ชุด เช่น คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดตั้ง สสส.ทางการศึกษาขึ้น โดยเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการศึกษาให้เดินหน้าต่อไปได้