ภูมิธรรม-ไพบูลย์-จ่านิว เปิดรายชื่อ "35 อรหันต์" ศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ มีใครบ้างไปดูเลย!

ภูมิธรรม-ไพบูลย์-จ่านิว เปิดรายชื่อ "35 อรหันต์" ศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ มีใครบ้างไปดูเลย!

ภูมิธรรม-ไพบูลย์-จ่านิว เปิดรายชื่อ "35 อรหันต์" ศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ มีใครบ้างไปดูเลย!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 หลังจากเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการ ที่นายกฯ แต่งตั้งทั้งหมด 35 คน

โดยมีภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน, ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธาน คนที่ 1, กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นรองประธาน คนที่ 2 และนิกร จำนง เป็นกรรมการและโฆษกคณะ

ในส่วนของกรรมการ ประกอบด้วย

 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 • นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม 
 • พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา
 • พล.ต.อ.วินัย ทองสอง
 • นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์
 • นายศุภชัย ใจสมุทร 
 • นายวิรัตน์ วรศสิริน
 • นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
 • นายวิเชียร ชุปไธสง
 • นายวัฒนา เตียงกูล
 • นายยุทธพร อิรชัย
 • นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 • นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
 • นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
 • นายประวิช รัตนเพียร
 • นายนพดล ปัทมะ 
 • นายธนกร วังบุญคงชนะ
 • นายธงชัย ไวยบุญญา
 • นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
 • นายเดชอิศม์ ขาวทอง
 • นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
 • นายชาติพงษ์ จีระพันธุ
 • นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์
 • นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี 
 • น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
 • นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 • ผู้แทนพรรคก้าวไกล
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนในการออกกฎ กติกา ที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัย และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ตลอดจนสอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภา เพื่อให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้น และประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง รวมทั้งเป็ฯไปตามคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566
 2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือส่งเอกสาร หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรกรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็น
 4. ให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ ภูมิธรรม-ไพบูลย์-จ่านิว เปิดรายชื่อ "35 อรหันต์" ศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ มีใครบ้างไปดูเลย!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook