พรทิวา เผย ส่งออกฟื้นตาม ศก.โลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการส่งออกในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงร้อยละ 30.83 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 13,700 ล้านเหรียญสหรัวฐนั้น สินค้า
ส่งออกสำคัญ ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกหมวดติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยตลาดหลักมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 ตลาดอาเซียนเติบโตร้อยละ 66.6 ส่วนตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยเศรษฐกิจ
โลกที่คาดว่า จะมีทิศทางการฟื้นตัวดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ รวมถึงความต้องการของสินค้าเกษตรของโลก คาดว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาคการ
เกษตร ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาสินค้าของเกษตร เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง ยางพารา และข่าว มีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่ดีของการขยายตัว ทางด้านการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพราะมี
การนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคการผลิตและการส่งออกของไทย รวมทั้ง ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีนกับ
อินเดีย อาเซียน ทำให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม อาทิ การแข่งขัน กับสินค้าราคาถูกจากเวียดนาม ผลกระทบกรณีจีนลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และภาวะฟองสบู่ทำให้เศรษฐกิจจีน
ชะลอความร้อนแรง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า การส่งออกของไทยในปีนี้ จะยังเติบโตตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ร้อยละ 14

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด