ชี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคยังไม่เปลี่ยน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามภาพรวมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นบ้างก็ตาม แต่ราคาโดยรวม
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในแนวระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นบางรายการสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และสำหรับปัญหาราคาน้ำตาลทรายที่ปรับตัวสูงขึ้น จากสาเหตุของผู้ประกอบการโควต้า ค เพื่อการส่งออก
ไปใช้โควต้า ก เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ผู้ประกอบการในส่วนของการใช้โควต้า ค คาดว่า น่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันในทิศทางที่ดีขึ้น และจากการติดตาม
ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ขณะนี้มีการปรับตัวลดลง 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเชื่อว่า จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีก ซึ่งจะส่งผลทำให้ปัญหาการกักตุน และนำน้ำตาลทรายไปขายในประเทศเพื่อนบ้านลดลง