ตั้งชาญวุฒิ อมตะมาทุชาติ รองเลขาสศช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐรองโฆษกประจำนำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่าที่ประชุมได้
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสภาพัฒน์ได้เสนอมา นอกจากนี้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และกรรมการในชุดคณะกรรมการบริหารการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ
เป็นกรรมการ และ นายนิพิฐ อริยวงศ์ เป็นกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 53 เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด