สศช.เผย ศก.ไทยต้องเติบโตตามภาวะศก.โลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า จากการประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายสำนัก และ สศช.ประเมินว่า จีดีพี ในช่วงปี 53-57 จะมีการเติบโต
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดย จีดีพี ในปี 53 อยู่ร้อยละ 2.5 ปี 54 ร้อยละ 4.0 ปี 55 ร้อยละ 4.5 ปี 56 ร้อยละ 5.0 และ ปี 57 ร้อยละ 5.5 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปี 53 อยู่ที่ร้อยละ 2 ปี 54 ร้อยละ 2.5 ปี 55 ร้อยละ 3.0 ปี 56 ร้อยละ 3.5 ปี 57 ร้อยละ 3.5 ส่วนแนวคิดของแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ประเทศไทยต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรและบริการมากขึ้น การบริหารจัดการด้านการคลังจากภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น การจัดทำเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ การปรับแผนทางสังคมให้มีคุณภาพ และการพัฒนาสังคมให้มีสมานฉันท์ ทำให้วิสัยทัศน์ภายในปี 2570 ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 คนไทยต้องดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข อยู่ใน
ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง