มูลนิธิ111อบอรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิ 111 ไทยรักไทย ได้จัดอบอรมหลักสูตร ผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ในเวลา 10.00 น. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานการอบรม จะบรรยายพิเศษเรื่องรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย จากนั้น นายกิติศักดิ์ โรจนสิริศิลปะ
จะบรรยายต่อในเรื่องภาวะผู้นำกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ขณะที่เวลา 13.00 น. นายคณิน บุญสุวรรณ จะศึกษาเปรียบเทียบหมวดรัฐสภาระหว่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมรับฟัง จากนั้นเวลา 15.00 น. นายไพรพนา ศรีเสน จะบรรยายเรื่องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะที่ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จะบรรยายเรื่อง การเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับบรรยากาศทั่วไป เริ่มมีกลุ่มเสื้อแดง เข้ามารับฟังบ้างแล้ว