สหภาพCAT-TOTค้านพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย นายพงศ์ฐิติ พงศ์สิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) เดินทางเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึก การร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ในมาตรา 78 วรรค 3 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 ต่อ นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 โดย นายสุขุม กล่าวว่า ตามที่ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ในวาระที่ 1 นั้น เห็นว่า การแปรญัตติ ในวรรค 3 มาตรา 78
ที่กำหนดให้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี ให้รัฐวิสาหกิจ นำรายได้จากผลประกอบการในทุกส่วนการให้อนุญาตสัปทาน นำส่งให้ กสทช. เพื่อเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ไม่ชอบด้วยเหตุผล สร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐ ทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึง อาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วย ขณะที่ นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวว่า จะนำรายละเอียดส่งให้กับ ประธานสภาผู้แทนราฎษร และสมาชิก ส.ส. เพื่อให้ตรวจสอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวาระที่ 2 ต่อไป